Výpočet ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti nosné konstrukce ELEGOHOUSE

Nosná konstrukce systému ELEGOHOUSE obsahuje v řezu více materiálů, proto zde uvádíme
výpočet ekvivalentní lambdy (součinitele tepelné vodivosti) pro jednotlivé varianty stropní
a střešní nosné konstrukce.

Ve výpočtech bylo počítáno s následujícími materiálovými vlastnostmi:

Materiál

λ [W/(mK)]

Tloušťka [mm]

1. Železobeton

1,43

60

2. EPS vložka

0,036

dle typu vložky

 

 

 

Návrhová teplota

°C

Ti (vnitřní)

20

Te (vnější)

-15

 

 Tepelné odpory

Rsi [(m2K)/W]

Rse[(m2K)/W]

Střešní konstrukce

0,10

0,17

Stropní konstrukce

0,04

0,04