FAQ - ČASTÉ DOTAZY ZÁKAZNÍKŮ

1) Co je potřeba pro zpracování cenové nabídky ?
Pro zpracování cenové nabídky je potřeba zaslat projektovou dokumentaci – půdorysy, řez objektem a koordinační situaci s osazením stavby do terénu. Na základě těchto podkladů Vám ZDARMA vypracujeme realizační dokumentaci pro zvolené řešení základů a cenovou kalkulaci.

2) Co je součástí dodávky na klíč?
Základové desky dodáváme jako komplexní balíček služeb. Od přípravy realizační dokumentace včetně statického posouzení a geodetického vytýčení základů, zemních prací, pokládky rozvodů kanalizace a prostupů technických sítí, dopravy všech materiálů, kompletní montáže, zateplení, betonáže a úklidu staveniště.

3) Jak má být staveniště připraveno pro realizaci?
Jediným požadavkem je dobrá přístupnost staveniště pro nákladní vozidla (autodomíchávač, čerpadlo na beton). Realizace probíhá z vlastních mobilních zdrojů, a proto není nutný zdroj vody, ani elektřiny.

4) Je únosnost základové desky ELEGOHOUSE dostatečná?
Jednoznačně ano! Přestože je pod základovou deskou vzduchová mezera, tak celý systém splňuje veškeré požadavky pro výstavbu všech typů rodinných domů (klasické zděné stavby, montované a prefabrikované stavby, dřevostavby). Únosnost je možné i dále zvyšovat a to zvýšením finální nadbetonávky (80 mm je dostačující i pro pojezd osobním autem) nebo zvýšením počtu příhradových nosníků.

5) Jak dlouho trvá realizace základů?
Při dobrých klimatických podmínkách a rovinatém terénu trvá kompletní realizace základů o ploše 100-120 m2 přibližně
7 pracovních dnů od předání staveniště.

6) Za jak dlouho je možné na základech zahájit stavbu stěn?
Stavbu obvodových stěn a příček je možné zahájit po cca 10 dnech od betonáže. Při chladnějším počasí doporučujeme zahájit další výstavbu po cca 3 týdnech.

7) Je možné na základovou desku ELEGOHOUSE uskladnit stavební materiál – cihly?
Základový systém ELEGOHOUSE je navržen a realizován tak, aby dokázal přenést zatížení při výstavbě. Systém trvalých pomocných podpor umožňuje uskladnění stavebního materiálu (při rovnoměrném rozmístění) přímo na konstrukci po 28 dnech od betonáže (dosažení plné pevnosti betonu).

8) Jaké nabízíte úrovně zateplení základové desky realizované systémem ELEGOHOUSE?
Nabízíme tři základní provedení pro základové konstrukce ELEGOHOUSE a sice pro:
STANDARDNÍ STAVBY – zateplení je pouze mezi nosníky a hodnota U=0,45 W/(m2.K)
NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY – se zateplením i pod nosníkem dosahujeme hodnoty U=0,2 W/(m2.K)
PASIVNÍ DOMY – se zvýšeným zateplením pod nosníkem dosahujeme hodnoty až U=0,1 W/(m2.K)

9) Je potřeba ještě dodatečně zateplovat sokl?
Pro daný energetický typ objektu (klasický, nízkoenergetický nebo pasivní) navrhneme dostatečné zateplení základového soklu. Neurčí-li jinak projektant stavby, zateplení soklu je prováděno až po spodní hranu tvárnic ztraceného bednění.

10) Uvádíte použití betonů COMPACTON. V čem je lepší jeho použití?
Betony COMPACTON umožňují dosažení vysoké přesnosti základů a rovinatosti povrchu (0; +5mm). Snadněji a úsporněji se pak provádějí stěnové konstrukce a pokládka podlah. Standardně je používán COMPACTON
třídy C 20/25. Klikněte zde pro více informací o betonech CEMEX COMPACTON.

11) Co obsahuje příprava technických sítí (voda, kanalizace, plyn apod.)?
Součástí dodávky je komplexní příprava kanalizačního potrubí, prostupů – chrániček k instalaci vodovodní přípojky apod. Tyto rozvody jsou ukončeny 1 m od základů.

12) Do základů se často moc výztuže nedává. Proč jsou základové desky ELEGOHOUSE tak silně vyztuženy?
Jednoznačně doporučujeme provést velmi důkladné vyztužení celé základové desky. Svislá nadezdívka je vyztužená z důvodu bočních tlaků zeminy. Věncová obvodová výztuž dává konstrukci stabilitu a tuhost vůči nerovnoměrným tlakům budovy (nerovnoměrné zatížení např. sněhem,…) a vodorovná výztuž zaručí samonosnost desky s minimálním průhybem. Právě nedostatečné vyztužení základů bývá zdrojem problémů spojených se sednutím podsypů, poruch podlah apod.

13) Umožňuje systém ELEGOHOUSE stavbu základů i ve strmém svahu?
Strmý svah není pro systém ELEGOHOUSE překážkou – naopak se stavba oproti klasické základové desce zjednoduší a uspoří se náklady na velké množství zásypů na dorovnání svahu a práce s nimi spojené (včetně potřeby silnějších stěn). Realizace základů systémem ELEGOHOUSE je tedy úspornější a spolehlivější díky samonosné konstrukci základové desky, která je nezávislá na podloží.

14) Je potřeba provádět hydroizolace?
Vždy záleží na místních podmínkách a zvoleném konstrukčním řešení základové desky. Nabízíme řešení s integrovanou hydroizolační vrstvou nebo systém ELEGOHOUSE, kde je potřeba hydroizolace systémově minimalzována. Základová deska ELEGOHOUSE je od zemní vlhkosti izolována vzduchovou mezerou a izolačními podložkami na základové nadezdívce. Do podlahy a stěn se tak vlhkost nedostává. Provádí se však izolace proti radonu, je-li to dáno projektem.

15) Jak je řešena izolace proti radonu?
Pokud stavba vyžaduje ochranu proti vysoké koncentraci radonu, tak v případě systému ELEGOHOUSE může být jednoduše řešena odvětráním vzduchové mezery nebo je realizována obdobně jako u jiných základových desek a to instalací protiradonové fólie na finální vynášecí desku základové konstrukce.

16) Jaké jsou na tyto základy poskytovány záruky?
Na zakázkách uzavřených podle občanského zákoníku nemůže být záruční lhůta u nových staveb kratší než 3 roky
(§ 646 odst. 3 OZ), u oprav staveb 18 měsíců (§ 654 odst. 1 OZ).
Ze stavebních statistik však vyplývá, že s pravděpodobností blížící se 1 (100 %) se projeví všechny vady (max. množství) zhruba do 57. měsíce (5 let) od předání díla, bez rozdílu mezi technickými řešeními, typy objektů apod.
Proto poskytujeme nadstandardní záruku 5 let a to jak na základové, tak i na stropní konstrukce.

17) U konstrukcí ELEGOHOUSE je ve velké míře používán polystyrén. Jak je to se zdravotním hlediskem?
Polystyrén je zdravotně nezávadný materiál, který oproti jiným izolacím neobsahuje žádné lepidla, změkčovače apod. Zdravotní nezávadnost pěnového polystyrenu dokazuje i to, že je používán jako obalový materiál pro potraviny.

18) Nevymizí časem použitá polystyrenová izolace a základy přestanou izolovat?
Polystyrén je velmi odolný stavební materiál, který bez jakékoliv změny objemu odolává teplotám do 80 °C. Degradace polystyrénu nastává pouze při vystavení UV záření, působení organických rozpouštědel a teplotám nad 80 °C. Tyto vlivy se v základech nevyskytují.

19) Nesežerou hlodavci polystyrén použitý v základech?
V prvé řadě je polystyrén pro hlodavce nestravitelnou hmotou. A v našem případě také prakticky nedostupnou, protože se polystyrén nachází za základovými pásy, které sahají do 90 – 120 cm pod povrch, je napadení hlodavci velmi nepravděpodobné.

20) Plánuji stavbu nízkoenergetického domu. Je možné použít tyto základy bez nutnosti dalšího zateplování?
Základový systém ELEGOHOUSE je dodáván pro nízkoenergetické i pasivní domy bez potřeby dalších izolací soklů, nebo podlah. Veškerá izolace je instalována obdobně jako u stěnových zateplovacích systémů z vnější strany – zdroje chladu. Zateplení je tak efektivnější, spolehlivější a bez tepelných mostů.

21) Mám stavební pozemek na navážce. Je možné použít základový systém ELEGOHOUSE?
Základový systém ELEGOHOUSE je možné použít na většině typů podloží. Může být uložen na základových pásech nebo také na pilotech. Konkrétní návrh řešení u nestandardních podkladů vždy je vhodné nechat zpracovat příslušným projektantem na základě geologického posouzení.

22) Není vhodnější tepelná izolace v podlaze než v základech?
Izolace integrovaná v základech ELEGOHOUSE zatepluje konstrukci ze strany působení chladu. Nosná konstrukce nepromrzá a nedochází v ní ke kondenzaci vlhkosti. Izolace v podlahách je vystavena poměrně vysokým tlakům (nábytek, regály apod.) a často u ní dochází k postupnému stlačování a tím k poklesu podlahy. Čím je vrstva izolace v podlaze větší, tím větší bude pokles. Tepelná izolace systému ELEGOHOUSE není vystavena působení tlaku. V místech, kde tlak působí, je použitá speciální izolace s extrémní pevností (700 kPa = 70.000 kg/m2 = 70t/m2).