Základy domu na pěnovém skle

Ekologická tepelná izolace základů

Jedná se o variantu plošného zakládání, kdy je železobetonová deska uložena na vrstvu hutněného pěnového skla, které slouží jako tepelný izolant a funguje i jako drenáž pod deskou. Výhodou je také to, že tepelná izolace je na ochlazované straně desky, takže deska samotná nepromrzá.

Pěnové sklo je ekologický materiál s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi, je vysoce únosné, trvale stabilní a nenasákavé. I přes tyto mimořádné vlastnosti je potřeba zajistit dokonalý drenážní systém, který zajistí dlouhodobě spolehlivou tepelně - izolační funkci základů. V případě zaplavení vrstvy pěnoskla vodou se výrazně omezí tepelně izolační vlastnosti vrstvy pěnoskla a to i přes to, že je nenasákavé.

Doporučená skladba se sestává z geotextilní vrstvy na dně vyhloubených základů, vrstvy drenážního kameniva, která je následně oddělena další geotextilií a na ní se rozprostře násyp z pěnového skla o tloušťce až 600mm. Tato vrstva musí být opět zakryta geotextilií, která slouží jako podklad pro PE fólii. Na tuto skladbu se již přímo betonuje základová deska vyztužená armováním.

Výhody základů na pěnovém skle:

  • Tepelná izolace základů bez tepelných mostů
  • Izoalce na ochlazované straně desky
  • Pěnosklo je ekologický, vysoce únosný, stabilní a nenasákavý materiál
  • Neomezená živostnost materiálu

Vzhledem k tomu, že se jedná o plošné založení s využitím železobetonové desky, tak toto řešení není vhodné pro zákládání ve svahu. Nehodí se ani v případě, že v podloží je vysoká hladina spodní vody, která ovlivňuje účinnost tepelné izolace pěnoskla. Řez základovou deskou na vrstvě hutněného pěnového skla